Privacy verklaring

Privacy verklaring Defares advocaten B.V.

INTRODUCTIE

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Defares Advocaten B.V. (‘Defares’). Defares is gevestigd aan de Keizersgracht 241 in Amsterdam.

Privacy is van groot belang voor Defares. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook IP adressen. Persoonsgegevens worden door Defares verzameld en verwerkt overeenkomstig deze privacy verklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2020. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Daarom adviseren wij u deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERZAMELD EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

Defares verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

– Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze cliënten en/of functionarissen of (indirecte) aandeelhouders van cliënten voor zover verplicht op grond van wet- en regelgeving. Hierbij worden onder meer de volgende gegevens verzameld en bewaard: naam, geboortedatum en kopie paspoort. Deze persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.
– Wij verzamelen contactgegevens van de contactpersonen bij onze relaties, zoals cliënten en leveranciers. Dit betreft naam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsadres. Wij verzamelen deze gegevens om de overeenkomst met de klant of leverancier te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met de relatie.

– Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt wanneer iemand solliciteert op een van onze vacatures. Wanneer een kandidaat niet wordt aangenomen, verwijderen wij alle persoonsgegevens en documenten die door de betreffende kandidaat aan ons zijn verstrekt uiterlijk binnen 1 maand, tenzij wij met de kandidaat hebben afgesproken dat wij de kandidaat mogen benaderen voor nieuwe vacatures.

AAN WELKE DERDEN VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Defares deelt persoonsgegevens met derden die door Defares worden ingeschakeld in het kader van haar dienstverlening. Daarnaast deelt Defares persoonsgegevens met andere relevante partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening, zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties. In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte te sturen. In dat geval draagt Defares er zorg voor dat deze doorgifte in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt.

Defares deelt persoonsgegevens met externe dienstverleners, zoals hosting providers van de website en cloud service providers. Met deze dienstverleners worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk in verband met de dienstverlening.

Derden waarmee Defares persoonsgegevens deelt zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Defares is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Wanneer een derde optreedt als verwerker van persoonsgegevens voor Defares, zal Defares met deze een verwerkersovereenkomst sluiten.

Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben werknemers van Defares toegang tot persoonsgegevens. Alle werknemers van Defares zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Defares hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom heeft Defares passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Iedere persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder is een overzicht opgenomen van de rechten die mogelijk relevant zijn.

– U heeft het recht van ons bevestiging te ontvangen over of wij persoonsgegevens van u verwerken.

– U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

– U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken als deze onjuist zijn.

– U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.

– U heeft het recht op beperking van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

– U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Mocht uw vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Defares dan kunt u contact opnemen met info@defares.com.