Algemene Voorwaarden

1. Defares Advocaten B.V. (“Defares“) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van de advocatuur.
2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Defares aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Defares als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
4. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt ee n gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Defares afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Defares komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.
5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten, overige kosten en omzetbelasting verschuldigd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
7. Defares is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Defares, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Defares werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door Defares van enige opdracht zijn ingeschakeld.
9. Defares zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Defares is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Defares is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
10. De rechtsverhouding tussen Defares en haar cliënten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Defares Advocaten B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer K.V.K. 54120675.